Jacek Zakrzewski V Dan – wielokrotny Mistrz ?wiata, Polski i Europy, podró?nik, przyjaciel, zawodnik i trener. Pierwsze kroki w sztukach walki stawia? w Polsce w 1980 roku, ?wicz?c Wado Ryu Karate. Pierwszy stopie? mistrzowski zdoby?, mieszkaj?c w Hiszpanii, trenuj?c karate SHOTOKAN, pod okiem trenera GM Rafaela Ernandeza. Nast?pnie uzyska? II i III Dan w Ty Ga Karate u GM Gary`ego Wasniewskiego (Londyn).

Przez wiele lat doskonali? si? w technikach walki, poszukuj?c w?asnej drogi. Po spotkaniu na jednym z seminariów w Warszawie swojego obecnego mistrza Jana Nycka, zafascynowa?a go sztuka Combat Kalaki Eskrima, która oferowa?a walk? wr?cz, walk? przy u?yciu kijów, no?y i maczet.

Ju? po kilku latach treningu tak mocno si? zaanga?owa?, ?e nie tylko rozwija? si? i doskonali? w tej sztuce, zdobywaj?c poszczególne stopnie wtajemniczenia, ale równie? rozpocz?? karier? jako zawodnik oraz instruktor.

Dzi?ki swojej pracowito?ci i zaanga?owaniu zdoby? dotychczas ponad 41 medali i pucharów. Jacek Zakrzewski to 4-krotny Mistrz ?wiata, 2-krotny Wicemistrz ?wiata, 3-krotny Wicemistrz Europy, 9-krotny Mistrz Polski, wielokrotny medalista turniejów mi?dzynarodowych i ogólnopolskich.

Od 1998 roku aktywnie uczestniczy w wielu mi?dzynarodowych seminariach i obozach zwi?zanych z uprawianymi dyscyplinami.

Pomimo 49 lat w dalszym ci?gu czynnie startowa? w zawodach jako Reprezentant Polski. Ch?tnie dzieli si? swoj? wiedz?, zawsze jest u?miechni?ty i ?yczliwy dla swoich uczniów.

Od 2015 roku, Mistrz Jacek Zakrzewski zako?czy? karier? sportow? i zaj?? si? sprawami organizacyjnymi Klubu.

Komandori? - Krzy? Kawalerski Sztuk Walki, otrzyma? 15 sierpnia 2014 r. By?a to wyj?tkowa chwila, poniewa? takie odznaczenie nadawane jest za wieloletnie wybitne osi?gni?cia i zas?ugi w promowaniu Sztuk Walki.