XII MISTRZOSTWA ?WIATA CEBU-FILIPINY


 

Du?ym sukcesem dla naszych zawodników zako?czy? si? udzia? w XII Mistrzostwach ?wiata WEKAF w Cebu na Filipinach.

Pod okiem selekcjonera - trenera kadry Jana Nycka (dyr. WEKAF - Poland) nasi zawodnicy wywalczyli najwy?sze tytu?y Mistrzów ?wiata:

  • Jacek Zakrzewski - Mistrz ?wiata w walce na kije
  • Arkadiusz Zawierucha - Mistrz ?wiata w walce na kije
  • Sandra Gemska - Mistrz ?wiata w walce na kije
  • Jakub Nycek - br?zowy medalista Mistrzostw ?wiata w walce na kije.

Nasza czwórka stan??a na wysoko?ci zadania - w?ród ponad 600 zawodników z 30 pa?stw Polacy byli postrzegani jako twardzi i szybcy zawodnicy. Niestety, w kwalifikacji generalnej wygrali Filipi?czycy.

Udzia? w Mistrzostwach ?wiata by? bardzo kosztowny i nie ka?dego zawodnika by?o sta? na udzia? w tym turnieju.

Pokazali?my jednak du?? klas?, wygrywaj?c z gospodarzami w poszczególnych kategoriach, co by?o najwi?kszym wyzwaniem a jednocze?nie sprawdzianem naszych umiej?tno?ci.

Po turnieju przyszed? czas na zabaw?...

Podczas Mistrzostw ?wiata na Filipinach odby? si? równie? Kongres WEKAF, na którym ustalono wiele wa?nych kwestii dla rozwoju eskrimy.

Jedn? z wa?niejszych informacji jest to, ?e kolejne Mistrzostwa ?wiata odb?d? si? na W?grzech w 2014 r.

Jest to bardzo dobra informacja, która daje du?e mo?liwo?ci startu dla wielu zawodników.

Wszystkim zawodnikom serdecznie dzi?kujemy i jeszcze raz gratulujemy.

Wi?cej zdj?? w galerii