Dnia 14 wrze?nia odby? si? piknik rodzinny "Razem bezpieczniej w Wawrze".

Wydarzenie mia?o miejsce na terenie obiektu Sportowo-Rekreacyjnego "Nadwi?le". Piknik otworzyli zast?pca burmistrza dzielnicy Wawer ?ukasz Jeziorski oraz przewodnicz?cy komisji kultury fizycznej i sportu Rady Dzielnicy Leszek Baraniewski.

Program imprezy obejmowa?y:

-pokazy taneczne

-bieg uliczny

-gry i zabawy dla dzieci

-pokazy sprz?tu ratowniczego

-pokazy pojazdów zabytkowych

- ró?nego rodzaju pokazy sportowe w tym pokaz filipi?skiej sztuki walki Kali Eskrima zaprezentowany przez zawodników naszego klubu Kruki Warszawa.

Ch?opaki na pocz?tku przedstawili podstawowe kombinacje ciosów r?cznych i no?nych, które szlifuj? na treningach,...


..kolejnym elementem by?y zagadnienia dotycz?ce walki kijem krótkim i jego zastosowanie,..


..w nast?pnym etapie naszego pokazu zaprezentowali?my techniki samoobrony z obezw?adnieniem agresora,..

..na koniec Kruki zaserwowali publiczno?ci prezentacje walki sportowej Kali Eskrima w zbrojach Amez, które tocz? na arenach krajowych i mi?dzynarodowych.

Uroczystego podzi?kowania i wr?czenia pami?tkowych nagród udzieli? nam burmistrz dzielnicy Wawer ?ukasz Jeziorski wraz z przewodnicz?cym komisji kultury fizycznej i sportu Rady Dzielnicy Leszek Baraniewski

Kruki Warszawa wraz z organizatorami imprezy.