W dniach 21.07-31.07 odby? si? obóz szkoleniowy Combat Kalaki w Mikoszewie


Na szkolenie zjecha?y si? osoby z ró?nych stron Polski, a tak?e adepci Naszego klubu KRUKI Warszawa. G?ównym trenerem by? Prezes PFCK - Mistrz Jan Nycek VIII dan.

Treningi by?y bardzo intensywne i wyczerpuj?ce, 3 treningi dziennie to du?e wyzwanie dla uczestników obozu.


G?ówna tematyk? obozu by?o:

  • techniki kopni??
  • walka kijem
  • samoobrona, walka wr?cz
  • uwalnianie si? z przechwytów
  • obrona przed przeciwnikiem uzbrojonym w nó?


Podczas obozu odby? si? równie? egzamin na stopnie uczniowskie do którego podesz?a du?a liczba uczestników w tym jeden ucze? z Naszego klubu.

Ciekawym elementem obozu by? trening w morzu.

W wolnych chwilach uczniowie wybierali si? na pla??, basen lub doszkalali swoje umiej?tno?ci na sali treningowej

Reprezentacja KRUKÓW z Warszawy wraz z Mistrzem Janem Nyckiem

Wi?cej zdj?? w galerii