W Wyszkowie odby?o si? kolejne szkolenie w zakresie Techniki i Taktyki Interwencji-Pa?k? Teleskopow? dla funkcjonariuszy s?u?b mundurowych.


 

 

Szkolenie prowadzi? twórca Systemu Sajn, Jan Nycek Prezes PFCK.


Obecnie z uwagi na zmian? w przepisach o u?yciu pa?ki teleskopowej w s?u?bach mundurowych, otwieraj? si? du?o wi?ksze mo?liwo?ci wykorzystania oraz prowadzenia skutecznej interwencji.

Dlatego te? na te potrzeby zosta? specjalnie opracowany System SAJN.


Ju? od kilku lat wiele s?u?b wspó?pracuje i korzysta z naszych szkole? Stra? Graniczna, Wojsko itp. Cz?sto korzystaj? ze szkole? doskonal?cych jak równie? bior? udzia? w kursach instruktorskich.